Polityka prywatności

Gdzie jesteś?

Jesteś na stronie https://instytutbezowa.pl, a poniżej znajduje się polityka prywatności strony, informacja o ochronie danych osobowych, używanych ciasteczkach oraz regulaminy rejestracji i zakupów.

Spis treści

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
4. CIASTECZKA
5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 DEFINICJE

Administrator/ Usługodawca – Bezowa Instytut prowadzona przez: Wioletta Serwecińska ul. Zielona 1g/4 43-410 Kończyce Małe

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://instytutbezowa.pl/

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Kalendarz Rejestracji – Kalendarz dostępny na Stronie umożliwiający rejestrację terminu wizyty w Bezowej

Kodeks Cywilny– ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

 Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego treści edukacyjne oraz informacje o usługach, promocjach

Usługa Elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony

Usługoniorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Kalendarza Rejestracji i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Usługi ze Sprzedawcą

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Bezowa Instytut dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

2.Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, informacje w zakresie stosowania plików Cookies oraz narzędzi analitycznych, a także zasady korzystania z usług w Bezowa Instytut.

3. Korzystanie ze Strony, w tym dokonywanie rejestracji przez kalendarz jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być konieczne do korzystania z Usług:
– zapisu na Newsletter
– rejestracji wizyty przez Kalendarz Rejestracji
– wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy

4.Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
– przetwarzane zgodnie z prawem;
– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
-merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
– przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5.Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

6.Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w pkt 1. Definicje

3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1.Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 3.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora

3.Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta na Stronie lub przez Administratora.

4.Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących celach:

a) kontakt oraz formularz kontaktowy:
– Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego.
– Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
– Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz.
– Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
– Dane osobowe są przechowywane na potrzeby obsługi klienta przez nieokreślony czas i nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

b) Osadzone treści z innych witryn
Artykuły na Stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby Użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji z osadzonym materiałem jeśli Użytkownik posiada konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.

c) Logi serwera
– Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
– Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
– Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
– Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
– Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

d) Newsletter
– Dane wpisane w zapisie do newslettera będą przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi wiadomości drogą mailową
– Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest formularz zapisu do newslettera
– Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim
– Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera
– Dane przetwarzane są w czasie przez jaki Użytkownik zapisany jest do Newslettera

e)Prowadzenie statystyk i analiza ruchu na Stronie
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego

4. CIASTECZKA

1.Strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (przeglądarce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.Rodzaje plików cookies:

a) Cookies techniczne lub funkcjonalne
Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny i poznanie preferencji użytkownika. Umieszczając funkcjonalne pliki cookie, ułatwiane jest odwiedzanie strony internetowej. W ten sposób Użytkownik nie musi wielokrotnie wprowadzać tych samych informacji podczas odwiedzania strony internetowej. Te pliki cookies są niezbędne i domyślnie zaakceptowane.

b) Cookies analityczne, statystyki
Analityczne pliki cookies, optymalizują korzystanie ze strony internetowej dla Użytkownika. Dzięki tym analitycznym plikom cookies uzyskuje się wgląd w korzystanie z witryny. Te pliki cookies umieszczane są za zgodą Użytkownika.

c) Pliki cookies reklamowe
Te pliki cookies, pozwalają uzyskać wgląd w wyniki kampanii reklamowych. Z tymi plikami cookie powiązane jest unikalnym ID Użytkownika, ale te pliki cookie nie będą profilowały zachowania i zainteresowań Użytkownika do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Te pliki cookies umieszczane są za zgodą Użytkownika.

d) Marketingowe / śledzące pliki cookies
Marketingowe / śledzące pliki cookies są plikami cookies (lub innymi formami lokalnego przechowywania) używanymi do stworzenia profilu użytkownika w celu wyświetlania mu reklam lub śledzenia tego użytkownika na tej lub na kilku witrynach w podobnych celach marketingowych. Te pliki cookies umieszczane są za zgodą Użytkownika.

d) Przyciski social media
Przyciski te działają przy użyciu fragmentów kodu pochodzących z sieci społecznościowych ( np. Facebook, Instagram, Pinterest). Ten kod umieszcza pliki cookie. Te przyciski mediów społecznościowych mogą również przechowywać i przetwarzać określone informacje, dzięki czemu można wyświetlać spersonalizowane reklamy. Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności tych sieci społecznościowych (które mogą się regularnie zmieniać), aby dowiedzieć się, co robią z danymi, które przetwarzają za pomocą tych plików cookie. Odzyskiwane dane są w miarę możliwości anonimizowane.

3. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę po raz pierwszy, pokaże się wyskakujące okienko z wyjaśnieniem dotyczącym plików cookies. Po kliknięciu przycisku „Akceptuję” Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie pliki cookies używane na stronie. Po kliknięciu przycisku „Zapisz preferencje” Użytkownik wyraża zgodę na używanie kategorii plików cookies i wtyczek wybranych w wyskakującym okienku. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności i Regulaminie z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2.Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Administratora

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.